• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Produkter Alfa Lamelloljeavskiljare klass I och II

ALFA Lamelloljeavskiljare är främst avsedd för slam- och oljeförorenat dagvatten. Den har inbyggd bypass-funktion tack vare stor hydraulisk kapacitet och skyddad oljekammare mot urspolning. Allt vatten renas som passerar avskiljaren. LOA är provade och uppfyller klass I och klass II enl SS-EN 858. Klass I finns inom flödessegmentet 11-156 l/s och klass II inom 23-312 l/s. Max anslutning DN 1000 och då med hydraulisk kapacitet ca 2400 l/s.

Plan överdel med körbar gjutjärnsbetäckningar eller ej körbara aluminiumluckor. Fast monterat slamsugningsrör, lodrör för slam och oljenivålarm ingår. Extra utrustning är slamnivålarm, spolrör för lossgörning av slam och ventilationsanslutning genom betongvägg.

Om separat slamavskiljare finns kan lågbyggd LOA användas

Skötselinstruktion medföljer anläggningen

Call Now ButtonRing oss