Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås

+010 455 24 00

info@meag.se

Alfa Avskiljare och Anläggningar

Inom varumärket ALFA RÖR finns en bred produktgrupp inom avskiljare och anläggningar.  

Det är Slamavskiljare för gravimetrisk rening av suspenderat slam hos främst dagvatten. Gravimetriska Oljeavskiljare i klass I och II enligt SS-EN 858 för spill- och dagvatten, ofta i kombination med slamavskiljare eller med by-pass funktion. Till oljeavskiljare hör typerna Koalescensoljeavskiljare, ALFA KOAI,  för spillvatten och Lamelloljeavskiljare, ALFA LOA för främst dagvatten.

Fettavskiljare, ALFA FA, för markförläggning är utförda enligt SS-EN 1825.

Alfa Tungmetallavskiljare, TA,  för främst dagvatten men kan förekomma i fordonstvättar eller verksamheter där man befarar höga metallhalter. Alfa Partikelavskiljare, PA, är en dokumenterat effektiv slamavskiljare där dimensionering finns för 80% eller 50% reduktion av finslam.

ALFA Anläggningar är bl.a utjämningsmagasin, ventilbrunnar, vattenåtervinningstankar samt olika  kombinationer av tankar och avskiljare. ALFA Slamavskiljare avser rening av hushållsspillvatten, BDT+KL, och med kompletterande reningssteg för fosforrening.

Har du tekniska frågor eller vill veta mer om priser  och leverans – kontakta Stefan Karvonen på 010-455 24 13 eller mail stefan.karvonen@meag.se

Betongrör och Rördelar

ALFA RÖR är varumärket som står för gummiringstäta va-produkter i betong.

De tillverkas enligt den harmoniserade produktstandarden SS-EN 1916 och SS 22 70 00. Produktkontroll genomförs av 3:e part enligt nivå 2. Rören används till täta självfallsledningar i dag- och spillvattennätet och till vägtrummor.

 

Användningsområdet (tillåten fyllningshöjd) är enligt Svenskt Vattens Publikation P99, Betongrör för allmänna avloppsledningar, januari 2016. Rörens hållfasthetsegenskaper beskrivs och föreskrivs med begreppet hållfasthetsklass.

Fogarna är tätade med ingjuten (PG) eller medlevererad (MG) gummiprofil i kvalitet EPDM eller SBR enligt SS-EN 681-1.

 

Våra produkter anpassas efter kundernas behov och har, rätt använt, mycket lång livslängd, minst 150 år.

Brunnar & Brunnsdelar

Pumpstationer

Tillbehör

Övriga produkter