Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås

+010 455 24 00

info@meag.se

Betongrör och Rördelar

ALFA RÖR är varumärket som står för gummiringstäta va-produkter i betong.

De tillverkas enligt den harmoniserade produktstandarden SS-EN 1916 och SS 22 70 00. Produktkontroll genomförs av 3:e part enligt nivå 2. Rören används till täta självfallsledningar i dag- och spillvattennätet och till vägtrummor.

 

Användningsområdet (tillåten fyllningshöjd) är enligt Svenskt Vattens Publikation P99, Betongrör för allmänna avloppsledningar, januari 2016. Rörens hållfasthetsegenskaper beskrivs och föreskrivs med begreppet hållfasthetsklass.

Fogarna är tätade med ingjuten (PG) eller medlevererad (MG) gummiprofil i kvalitet EPDM eller SBR enligt SS-EN 681-1.

 

Våra produkter anpassas efter kundernas behov och har, rätt använt, mycket lång livslängd, minst 150 år.

Brunnar & Brunnsdelar

Alfa Avskiljare och Anläggningar

Vi erbjuder en mycket bred produktgrupp inom ALFA  för Avskiljare och Anläggningar.

Dessa är Sand- och slamavskiljare för rening av suspenderat slam hos främst dagvatten. Oljeavskiljare finns i flera typer beroende på krav och typ av avloppsvatten. Avskiljare för tungmetaller och fett ingår i sortimentet. Övriga anläggningar består av pumpbrunnar för vattenåtervinning, utjämningsmagasin, ventilbrunnar, flödesregulatorbrunnar samt olika kombinationer av tankar och avskiljare.

 

ALFA Avlopp för enskilda hushåll avser rening av hushållsspillvatten, BDT+KL, med kompletterande reningssteg för fosforrening.

Drift och skötselinstruktioner för avskiljaranläggningar hittar du på Alfa Rörs hemsida

 

Har du tekniska frågor eller vill veta mer om priser och leverans – kontakta närmaste säljkontor eller Stefan Karvonen på 010-455 24 13 eller mail: stefan.karvonen@meag.se

Pumpstationer

Tillbehör

Övriga produkter