ALFA RÖR är varumärket som står för gummiringstäta va-produkter i betong. De används till självfallsledningar i dag- och spillvattennätet samt till ledningar för lågtryck, upp till 50 mvp.

Fogarna tätas med ingjuten (PG) eller medlevererad (MG) gummiprofil i kvalitet EPDM eller SBR och är av typ WC enlig SS-EN 681-1.
Vid behov av en tätning som är resistent mot kontinuerligt oljeförorenat vatten används nitrilgummi (NBR) av typ WG enligt standarden.

Rörens hållfasthetsegenskaper beskrivs genom begreppet hållfasthetsklass. Rörens användningsområde beskrivs i Svenskt Vattens Publikation P 99, Betongrör för allmänna avloppsledningar, januari 2016.